Hbtq mer information

Mer om hbtq-certifieringen

Biblioteken i Trelleborg är till för alla. Där vi finns ska du känna dig välkommen, sedd och respekterad oavsett vem du är.

Tre hbtqcertifieringsloggor.

Genom vår hbtq-certifiering vill vi få våra besökare att känna sig trygga och inkluderade oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Certifieringen ger oss anställda bättre förutsättningar för att möta alla medborgare och arbetskamrater utifrån vilka de är.

Behandlar vi inte alla lika redan?

Att behandla alla lika är många gånger synonymt med att behandla alla likadant. Det låter väl bra, eller? Nja… Vi har alla olika förutsättningar och olika behov vilket kan göra att likabehandling osynliggör de som inte tillhör normen. Att vi arbetar aktivt med hbtq-frågor och normkritik gör oss bättre på att välkomna alla människor.  Normkritik innebär att synliggöra och ifrågasätta normer och vad som anses ”normalt”. Det normkritiska perspektivet är bredare än hbtq-perspektivet. Arbetet med normkritik är viktigt för oss för att få fler besökare att känna sig sedda och välkomna.

Hur kommer vår hbtq-certifiering att märkas?

Hbtq-perspektivet ska finnas med i allt vi gör, inte minst i mötet med dig. Du kanske kommer upptäcka att hbtq-litteraturen lyfts fram och blir mer synlig. Eller att våra arrangemang blir mer mångfacetterade. Certifieringen är inledningen på ett arbete som ska täcka hela verksamheten, och verksamhetens alla delar.

Vi har tagit fram en handlingsplan för hur vi ska arbeta med hbtq-perspektivet de kommande tre åren. Där ingår allt från att vi ser över vår boksamling till att vi kartlägger våra arrangemang och fortbildar oss. Hbtq-certifieringen ska leda till förändringar i verksamheten och handlingsplanen vägleder oss i det arbetet. Certifieringen omfattar all biblioteksverksamhet och all personal har genomgått certifieringsutbildningen.

***

I grund och botten vilar vår certifieringsprocess i övertygelsen om människors lika värde. Det är ett kraftfullt redskap för att utveckla bibliotekets verksamhet i enlighet med kommunens värdegrund, bibliotekslagen, demokratiska grundprinciper och mänskliga rättigheter. Hos oss ska du kunna känna dig trygg. Ingen ska diskrimineras eller behandlas illa, och vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Därför gör vi det här.

Språk